Bo i Västanfjärd

Under hösten 2022 har projektet Bo i Västanfjärd har dragit igång. I projektet görs en bobarhetsanalys, som under det kommande året kommer att utmynna i en uppdatering av sockenplanen för Västanfjärd. Utgående från sju olika tema-områden (Platsens identitet, Ekosystem, Färskvatten och avlopp, Energi, Den lokala ekonomin, Offentlig service och Välmående människor) kartlägger vi nuläget och tar fram idéer om vad som skulle göra Västanfjärd till en ännu mer attraktiv plats att bo på.

Ni som bor i Västanfjärd är experter på er egen ort. Därför vill vi göra detta utvecklingsarbete tillsammans med er. Är du fast- eller deltidsboare – alla behövs för att ro i land denna gemensamma plan för hela Västanfjärd! I våra nyhetsbrev, lokaltidningarna och på sociala medier samt denna nätsida hittar du information om hur du kan delta i arbetet.

Projektet Bo i Västanfjärd går parallellt med ett Habitability-projekt på Åbo Akademi, och är en praktisk tillämpning av den modell som utarbetas på ÅA.  

Projektet Bo i Västanfjärd finansieras av Leader, Svenska kulturfonden samt Konstsamfundet

Projektets logo har tagits fram i samarbete med Västanfjärds skolas elever.

Mer information fås från projektkoordinator Ann-Sofi Österberg-Aikio, vastanfjardsbyarad@gmail.com, tel: 041 3108743

Information om Habitability-projektet: Bobarhet – Habitability | Åbo Akademi (abo.fi)

 

Pesä Västanfjärdissä

Syksyn 2022 on käynnistynyt Pesä Västanfjärdissä hanke. Hankkeessa toteutetaan asuttavuusanalyysi, joka pohjustaa tulevana vuonna toteutettavaa Västanfjärdin pitäjäsuunnitelman päivitystä. Seitsemästä eri teema-alueesta lähtien (Paikan identiteetti, Ekosysteemit, Makea vesi ja jätevesiasiat, Energia, Paikallistalous, Julkiset palvelut, Hyvinvoivat ihmiset) kartoitetaan nykyhetkeä ja tuodaan esiin ideoita siitä mikä tekisin Västanfjärdistä entistäkin houkuttelevan paikan asua.

Te, jotka asutte Västanfjärdissä, olette oman paikkakuntanne asiantuntijoita.  Tästä syystä haluamme tehdä tätä kehitystyötä yhdessä teidän kanssanne. Osa-aika-asukas tai kokoaika-asukas – kaikkia tarvitaan, jotta saadaan saatettua tämä yhteinen suunnitelma Västanfjärdistä maaliin. Uutiskirjeistämme, paikallislehdistä ja sosiaalisissa medioissa löydän lisää tietoa kehitystyöstä ja siitä miten voit osallistua.

Pesä Västanfjärdissä hanke toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin (ÅA) Habitability-projektin kanssa, ja on käytännön sovellus ÅA:ssa toteutettavasta mallista. 

Pesä Västanfjärdissä projektia rahoittaa Leader, Svenska kulturfonden ja Konstsamfundet.

Hankkeen logo on toteutettu yhteistyössä Västanfjärdin koulun oppilaiden kanssa.

Lisää tietoa hankkeesta saa projektikoordinaattori Ann-Sofi Österberg-Aikiolta vastanfjardsbyarad@gmail.com, tel: 041 3108743

Tietoa Habitability-hankkeesta: Asuttavuus – Habitability | Åbo Akademi (abo.fi)

Nyheter

______________________________________________

1.1.2024

Projektet Bo i Västanfjärd har avslutats 31.12.2023. Projektets resultat - Bobarhetsanalysen och Sockenplanen - kan man bekanta sig med på adressen Bo i Västanfjärd - Västanfjärds Byaråd (vastanfjardsbyarad.fi) samt i pappersformat på Västanfjärds bibliotek.

Ett stort tack till alla som medverkat i projektets arbete med att göra Västanfjärd en ännu bättre plats att bo på.

 

Pesä Västanfjärdissä -hanke on päättynyt 31.12.2023. Hankkeen tuloksiin - Asuttavuusanalyysiin ja Pitäjäsuunnitelmaan - voi tutustua osoitteessa Bo i Västanfjärd - Västanfjärds Byaråd (vastanfjardsbyarad.fi) sekä paperimuodossa Västanfjärdin kirjastossa.

Suuri kiitos teille kaikille, jotka olette olleet edesauttamassa hanketta työssä tehdä Västanfjärdistä entistäkin parempi paikka asua.

______________________________________________

______________________________________________

12.6.2023

Bobarhetsanalysens resultat har publicerats - Asuttavuusanalyysin tulokset on julkaistu

Man kan bekanta sig med en sammanställning av bobarhetsanalysens resultat via länken nedan, samt i pappersform på den lokala livsmedelsbutiken Knallis och på Västanfjärds bibliotek.

-

Asuttavuusanalyysin tulosten koosteeseen voi tutustua alla olevasta linkistä, sekä paperimuodossa paikallisessa elintarvikekaupassa Knalliksessa ja Västanfjärdin kirjastossa. 

En sammantällning av Västanfjärds bobarhetsanalys resultat 

Yhteenveto Västanfjärdin asuttavuusanalyysin tuloksista 

______________________________________________

5.4.2023

Bobarhetsenkätens resultat publiceras inom kort

Bo i Västanfjärd -projektet ordnade i januari 2023 en enkät för alla hel- och deltidsbor i Västanfjärd. Det var hela 204 boare i Västanfjärd som svarade på enkäten. Tusen tack till alla som deltog! Era svar är värdefulla.

På enkäten var det möjligt att göra sin egna röst hörd om hur det är att bo i Västanfjärd gällande frågor såsom samhällsservice, energi, avfallshantering, vatten och avloppsvatten samt hur och var service skall finnas.

Bland alla som svarade på enkäten lottades det ut tre presentkort till Knallis till ett värde på 50 €/st.  Vinnarna har kontaktats personligen. Grattis till alla vinnarna!

Enkäten var en del i arbetet att uppdatera en ny sockenplan för Västanfjärd, som sker under 2023. Arbetet kommer även att utmynna i en välgrundad rapport om hur bobart Västanfjärd är.

Under våren 2023 kommer enkätresultaten att publiceras i sin helhet på vastanfjardsbyarad.fi/bo_i_vastanfjard.

Här är några lyft från enkätsvaren:

  • 125 heltidsbor och 79 deltidsbor svarade på enkäten, sammanlagt fick vi 204 svar. Av svaren var 162 svenskspråkiga och 42 finskspråkiga. Alla ålderskategorier var representerade, som största svarsgrupp 41-65 -åringar och som minst svarsgrupp under 20 -åringar.
  • 94 % av de som svarade är stolta över Västanfjärd.
  • 95 % av de som svarade känner sig mycket trygga eller ganska trygga i Västanfjärd.
  • 77% av de som svarade brukar rekommendera människor att flytta till Västanfjärd

____________________________________________________________

12.1.2023

Hallå, Boare i Västanfjärd! Nytt år och nya vindar.

Vi har öppnat en enkät för alla heltidsbor samt deltidsbor i Västanfjärd.

Du kan svara på enkäten mellan den 12.1 – 29.1.2023.

Länk till enkäten: https://forms.gle/jcMGqTCWN9vMPV7r8

Tack för att du tar dig tid att svara på frågorna!

 

Hei, Västanfjärdin Asukas! Uusi vuosi, uudet tuulet.

Olemme avanneet kyselyn kaikille vakituisille ja osavuosiasukkaille Västanfjärdissä. 

Kysely on auki 12.1-29.1.2023.

Linkki kyselyyn: https://forms.gle/nxz5e46UPD57NAmz5

Kiitos ajastasi vastata kysymyksiin!

________________________________________________________________________

21.12.2022

 

________________________________________________________________________

1.8.2022

Västanfjärds byaråd r.f. rekryterar en                                                           

projektchef

till projektet Bo i Västanfjärd. I projektet görs en bobarhetsanalys, som hösten 2023 skall utmynna i en uppdatering av sockenplanen för Västanfjärd.

 

Bobarhetsanalysen omfattar fem helheter:

1. Platsens identitet, där man fokuserar på boende och avstånd;

2. Miljö:

- Ekosystemtjänster och klimat,

- Områdets färskvatten och avlopp,

- Energi;

3. Den lokala ekonomin: näringslivet, hur mycket pengar invånarna tjänar och vart de tar vägen, turism och boende;

4. Offentlig service inklusive barn, skola, äldre- och hälsovård, avfall och skatter;

5. Välmående människor, omfattande engagemang och kultur.

 

Kring ovanstående helheter bildar invånarna arbetsgrupper som leds av projektchefen och utmynnar i en rapport med en ingående analys av de centrala beståndsdelar som gör bygden attraktiv att leva i och flytta till, och som ger underlag för nya målsättningar för byarådets arbete. Som stöd i arbetet har projektchefen från byarådets sida en lokal stödgrupp att samarbeta med.

Projektet går parallellt med ett Habitability-projekt på Åbo Akademi, och är en praktisk tillämpning av den modell som utarbetas på ÅA.  Projektet görs i samverkan med de resurser som ÅA har att tillgå i sitt projekt.

Projektet ger kompetens för eventuella kommande bobarhetsanalyser som Habitability-projektet kan ge upphov till.

 

Projektarbetets omfattning är ett personarbetsår och kan enligt överenskommelse göras på heltid eller alternativt på deltid parallellt med ÅA:s projekt. Projekttiden slutar dem 31.12.2023. Stationeringsorten är Västanfjärd.

 

Närmare information fås av Mats Nurmio,
050 4633218,  nurmio.mats@gmail.com

 

Förväntningar: Möjlighet att använda egen bil. Har förmåga att producera text och kunna samarbeta, har lätt att ta kontakt med mänskor och kan arbeta i team. Du bör vara strukturerad och självständig. Språkkunskaper i svenska och finska, arbetsspråket är svenska.

 

Skicka ansökan med löneanspråk till 
nurmio.mats@gmail.com senast 26.8.2022.

 

 

Hls., Mats

Västanfjärds Byaråd