Västanfjärds byaråd rf

Föreningens syfte är att bevaka och driva orts- och fritidsbornas gemensamma intressen, stimulera lokala initiativ, främja allmänna förutsättningar för företagsamhet, vårda traditionerna samt öka trivseln och samhörigheten.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att föra bybornas talan med myndigheter, agera som påverkare och ge utlåtanden i ärenden som berör bygden. Arrangera gemensamma aktiviteter, sprida information, samla kunskap samt samarbeta med andra föreningar på orten. Föreningen stöder sin verksamhet genom att anordna fester, penninginsamlingar och lotterier, ta emot donationer och testamenten samt offentligt stöd. Föreningen kan äga, till sin verksamhet behövlig, fast och lös egendom.

Västanfjärds byaråds stadgar.

Föreningslagen Finlex

Västanfjärds Byaråd